Qui som

El MCEP (Moviment Cooperatiu d’Escola Popular) es defineix com a un col·lectiu de persones vinculades directament amb l’ensenyament que, per mitjà d’un treball cooperatiu, crític i investigador, pretén la renovació i transformació de l’escola; i això com una manera de col·laborar en la construcció d’una nova societat. A aquest ideal d’escola nosaltres li diem, ESCOLA POPULAR.

És un moviment sociopedagògic que, per la seva tradició i estructura, integra tan aspectes relatius a la formació permanent dels seus associats com valors relacionals entre els seus components. No és, doncs, un col·lectiu solament tecnopedagògic (dedicat al reciclatge dels seus socis, a la investigació educativa, a l’experimentació de nous currículums, a l’elaboració de materials i dissenys nous…); com tampoc és un grup simplement relacional (quina finalitat seria el cultiu de l’amistat i les relacions humanes entre els seus membres…). Recollint les característiques abans esmentades, vol anar més enllà accentuant la seva connotació fundamentalment sociopedagògica.

Per concebre l’escola i el treball escolar com a inseparables de l’entorn social en què estan ubicats.
Perquè la seva tasca no és exclusivament pedagogista.
Perquè el seus socis no limiten la seva acció solament a l’aula.
Per considerar la tasca escolar com un esforç continuat envers la consecució d’una societat més justa i harmònica.

Autoqualificar-se com a moviment implica la possibilitat de renovació interna i canvi, heterogeneïtat, conviure amb la diversitat de motivacions i pràctiques polítiques, socials i pedagògiques; obertura, expansió, substrat pedagògic comú entre els seus membres, però diversitat en la concreció pràctica i respecte a les diferències.

El MCEP és, doncs, un moviment sociopedagògic que conté:

Un ideal al qual dirigeix els seus esforços: “una escola popular”
Una pedagogia pròpia: La “Pedagogia d’Escola Popular” o “Pedagogia d’Escola Moderna”, derivació dels plantejaments bàsics freinetians (Celestin Freinet, 1896-1966).
Implantació a la major part del territori de l’estat espanyol.

Organitzativament és una confederació de moviments d’àmbit comarcal o territorial divers, anomenats MCEP de…, que a l’actualitat són vint-i-u. Aquesta confederació està coordinada per una Secretaria Confederal, de caràcter rotatiu. Cada MCEP és autònom en la seva organització i funcionament.

Anyalment celebra un congrés, moment de trobada i d’aportació i intercanvi d’experiències, mitjançant el qual actualitza els seus plantejaments, tan en el camp pedagògic, com el social.

A nivell internacional està integrat a F.I.M.E.M. (Federació Internacional de Moviments d’Escola Moderna), organització que acull moviments de caràcter semblant a uns trenta països.

Si vols ampliar la informació envers el nostre moviment, pots fer-ho aquí